.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - archiwum

powrót do nowszysch wydarzeń


Data:
10-17.VII.2009
Ćwiczenia duchowne - Marcinków koło Wąchocka

     Wszyscy z naszej wspólnoty jechaliśmy na te rekolekcje z pewną dozą niepewności, ale jeszcze bardziej z wielka nadzieją i oczekiwaniami na jakościową zmianę w życiu duchowym. Przecież jechaliśmy na pierwsze zamknięte rekolekcje wspólnoty "Mocni w wierze", prawdziwe "Ćwiczenia duchowne I tygodnia" św. Ignacego Loyoli. Mieliśmy przez 7 dni w całkowitym milczeniu podjąć refleksję nad sobą w obecności Boga, a poprzez światło Jego Ducha "wejść w siebie, aby wyjść z siebie" - jak mówi św. Ignacy. Oznaczało to poznanie jak najgłębiej prawdy o nas samych w świetle Bożej miłości. Wszystko po to, aby wyjść z okowów własnego grzechu i zniewoleń ducha złego, a stać się wolnym dzieckiem Boga, dziedzicem dóbr Bożych, dzielącym się nimi w świecie, któremu dziś tak bardzo brakuje elementarnej miłości. [...]


zdjęcia

Data:
19.IV.2009
Niedziela ewangelizacji w parafii św Mateusza Ewangelisty w Łodzi

     W czasie Eucharystii o 9, 10.30, 12 i 18.30 w drugą niedzielę wielkanocną, w dniu ustanowionym świętem Bożego Miłosierdzia, została nam dana wielka łaska głoszenia Słowa Bożego.
     Ten wielki przywilej bycia chrześcijaninem, który wypełnia z miłości do Pana Jego najświętszy testament: "...Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu..." (Mk 16,15b), uwidocznił się w naszym entuzjazmie i mocy wiary, z jaką głosiliśmy prawdę o Zmartwychwstaniu Jezusa. Nie ma większej radości dla człowieka niż wielbić Boga, a szczególnie w darze Syna, który umarł i zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Ta niedziela ewangelizacji była wielkim świadectwem obecności Chrystusa Zmartwychwstałego, który mocą Ducha Świętego działa w nas nieustannie i czyni wielkie rzeczy. Członkowie wspólnoty dawali świadectwo, jak Chrystus Zmartwychwstały rodzi ich dziś do nowego życia, "odwalając kamień" grzechu, zwątpienia w miłość Bożą i niewiary, jak sprawia, że to źródło duchowe sakramentu chrztu wytryskuje w nas żywą wodą - strumieniami Ducha Świętego, który odnawia i kształtuje nową świadomość w przeżywaniu codzienności życia, jak Duch Święty swymi natchnieniami kształtuje życie modlitwy, nauki, pracy, wypełniania obowiązków, powołuje do ewangelizacji w taki sposób, że Bóg jest Panem, któremu oddajemy chwałę i do którego wszystko zmierza jako ostatecznego celu. [...]

Zapraszamy do wysłuchania nagrań:
- Orędzie ewangelizacyjne podczas Mszy św. o 9
- mp3, 22050Hz, 40Kb/s, 5MB
- Orędzie ewangelizacyjne oraz świadectwo wiary podczas Mszy św. o 10:30
- mp3, 22050Hz, 40Kb/s, 4,3MB
- Dialog z dziećmi oraz świadectwo wiary podczas Mszy św. o 12
- mp3, 22050Hz, 40Kb/s, 4,6MB
- Orędzie ewangelizacyjne oraz świadectwo wiary podczas Mszy św. o 18:30
- mp3, 22050Hz, 56Kb/s, 5,1MB
rozwinięcie | zdjęcia

Data:
15.IV.2009
Wydanie autorskiego śpiewnika wspólnoty "Mocni w wierze"

     W środę oktawy Zmartwychwstania, w dniu, w którym w liturgii Kościoła przeżywamy Ewangelię "o uczniach idących do Emaus", ukazuje się pierwsze wydanie autorskiego śpiewnika wspólnoty "Mocni w wierze". Śpiewnik nosi tytuł "Trwajcie mocno w wyznawaniu wiary". Jest przeznaczony właśnie do pomocy w formacji duchowej uczniów Chrystusa i ewangelizacji współczesnej kultury. Jako śpiewnik-modlitewnik ma służyć pogłębieniu modlitwy kształtowanej w nas przez Ducha Świętego i otwarciu na Bożą miłość, którą Bóg pragnie ogarnąć wszystkie dziedziny naszego życia.
     Zapraszamy do działu wydawnictwo.

Data:
1-2.XI.2008
Uroczystość Wszystkich Świętych oraz Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych

     We wspólnocie "Mocni w wierze" elementem szczególnie jednoczącym nas ze sobą i wszystkimi świętymi, którzy już w pełni obcują z Bogiem, było spotkanie modlitewne przy grobowcu ojców jezuitów. Modlitwa trwała około pół godziny i zakończyła się Apelem Jasnogórskim. Była dziękczynieniem i oddaniem Bogu chwały za tych wszystkich błogosławionych ludzi, którzy nie zmarnowali swojego życia, ale objawili w nim chwałę Boga w Trójcy Świętej. [...]
     Z kolei dzień wspomnienia wszystkich wiernych zmarłych stał się szczególną okazją do refleksji nad przemijaniem ludzkiego życia i do wspominania - modlitwy za tych, którzy odeszli już do Pana, ale jeszcze oczekują na pełne zjednoczenie z Nim. Okolicznością, która szczególnie pomogła w tej modlitwie wspólnocie "Mocni w wierze" (i wszystkim osobom uczestniczącym) był koncert w kościele ewangelicko-augsburskim św. Mateusza Apostoła w Łodzi. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
VI.2008
Czerwiec - miesiąc poświęcony Najświętszemu Sercu Jezusowemu

     W tym roku był on wyjątkowo pełen znaków i bogaty w wydarzenia związane z tym właśnie kultem. Zrodzily one nowe refleksje na ten tak ważny temat dla dzieła ewangelizacji, jakim jest Fundacja "Największa jest miłość", która miłość Serca Jezusa ma wpisaną w swoją istotę - to najważniejsze przesłanie, jakim chce się dzielić w świecie. Sam Duch Święty zwrócił nam uwagę na wagę tego zagadnienia przez swoje natchnienia. [...]


rozwinięcie

Data:
10.V.2008
Wigilia Zesłania Ducha Świętego

     Tradycyjnie już podjęliśmy nocne czuwanie w wigilię zesłania Ducha Świętego. Tak jak pierwsi uczniowie Chrystusa w Wieczerniku Kościoła, którzy czuwali wraz z Maryją-Matką, oczekując zesłania Pocieszyciela - Ducha Prawdy, my również jako współczesni uczniowie oczekiwaliśmy "mocy z wysoka". Przecież On zmienił całkowicie życie Apostołów, od tamtej pory zaczęli oni tworzyć Kościół Boży oparty na głoszeniu Chrystusa kazdemu stworzeniu własnie w mocy Ducha! A my również, doświadczywszy wielokrotnie tego, jak zstępujący Duch Święty przemienia nasze życie, w oparciu o tę samą nadzieję oczekiwaliśmy Jego nowego zesłania; że On udzieli nam na nowo Bożej miłości i mocy do wypełniania powołania dziecka Bożego.


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
4.V.2008
Niedziela ewangelizacji w Parafii p.w. Zesłania Ducha Świętego w Łodzi: "Duchu Święty potrzebuję Ciebie, aby żyć na chwałę Trójcy Świętej"

     Zarówno temat jak i czas zostały wybrane pod kątem przygotowania się do uroczystości Zesłania Ducha Świętego, jaką Kościół w tym roku przeżywa w dniach 10-11 maja. Ksiądz proboszcz Paweł Sudowski, zapraszając nas do współprowadzenia liturgii Mszy świętych o godz. 9, 10.30, 12, 13.15 pragnął, aby wspólnota parafialna została w dodatkowy sposób przygotowana do swojego patronalnego święta. Duchowe ożywienie w modlitwie, odnowienie w prawdzie i miłości poprzez wzywanie i otwieranie się na na działanie Ducha Świętego, poruszenia serc i umysłów do przyjęcia na nowo łaski Bożej, słowa Bożego, wezwanie do nawrócenia, do głoszenia świadectwa wiary i życia w Duchu Świętym we wspólnocie Kościoła - tego wszystkiego byliśmy świadkami w czasie przepowiadania przez wspólnotę "Mocni w wierze". To głoszenie Chrystusa poprzez orędzia ewangelizacyjne i świadectwa wiary, autorskie pieśni ukazujące charyzmat "Mocni w wierze" - pełne pogłębionej treści duchowej, radości i wykonywane z mocą, liturgiczne części stałe - czytania, psalmy i pozostałe części muzyczne, współgrając z całością liturgii Eucharystii wprowadzały nas w atmosferę otwarcia się i oczekiwania na nowe zesłanie Ducha Świętego na każdego z nas. To wprowadzenie następowało już przy samym rozpoczęciu liturgii, kiedy po pieśni - hymnie do Ducha Świętego, ksiądz proboszcz przedstawiał wspólnotę i nawiązywał do słów Jana Pawła II na temat Ducha Świętego. Przedstawiały one to, jak Papież odnosił się do Osoby Ducha Świętego, jako Tego, od którego wszystko się rozpoczyna i w którym odnowa Kościoła nigdy się nie kończy... Ta niedziela ewangelizacji uświadomiła nam wszystkim, że Duch Święty jest w sercu Kościoła, jest pierwszym darem dla niego i Jego upraszanie czy ponowne zesłanie nie ma dla nas charakteru incydentalnego, ale jest potrzebne nieustannie, każdego dnia. Inaczej nie będziemy mieli mocy, aby odejść od swoich grzechów, pozwolić się uświęcać i prowadzić przez natchnienia Ducha Świętego i aby odczuwać bogactwo Jego owoców w naszej duszy, z których najważniejsza jest miłość. Duchu Święty potrzebujemy Ciebie, aby żyć na chwałę Trojcy Świętej!

Weź udział w tym wydarzeniu, słuchając nagrań:
- Orędzie ewangelizacyjne podczas Mszy św. o 9 - mp3, 22050Hz, 32Kb/s, 6MB
- Orędzie ewangelizacyjne oraz świadectwo wiary
podczas Mszy św. o 10.30
- mp3, 22050Hz, 32Kb/s, 7,5MB
- Orędzie ewangelizacyjne oraz świadectwo wiary
podczas Mszy św. o 13.15
- mp3, 22050Hz, 32Kb/s, 4MB
Przepraszamy za słabą jakość nagrań, która wynika z usterki sprzętu

zdjęcia

Data:
1.XII.2007- 14.III.2008
Seminarium rekolekcyjne we wspólnocie "Mocni w wierze"

     Rozpoczyna się Adwent, we wspólnocie "Mocni w wierze" zaczynamy "Seminarium rekolekcyjne prowadzące do odnowy życia w Duchu Świętym". Takie seminarium jest podejmowane cyklicznie (powtarza się je co dwa, trzy lata) jako element tzw. ciągłej formacji we wspólnocie. Dla części osób było ono właśnie powtórką, dla pozostałych pierwszymi tego rodzaju rekolekcjami, odbywanymi w ciągu życia (tzn. wśród codziennych zajęć i obowiązków). Trwające z założenia dziesięć tygodni, przez tzw. tygodnie "powtórkowe" ostatecznie zamknęło się w ciągu 13 tygodni. Przeżywanie seminarium polegało na codziennej pracy duchowej nad sobą przynajmniej 30 - 45 minut każdego dnia, przez przemedytowanie określonych treści w czasie i miejscu najbardziej dogodnym dla nas (świątynia, dom). Medytację kończyło oddanie chwały Bogu przez modlitwę dziękczynienia, uwielbienia i prośby (również głośną), jako rodzaj dialogu z Bogiem i naszej odpowiedzi na duchowe poruszenie, które przeżyliśmy pod wpływem łaski Bożej. Jej przedmiotem było Słowo Boże przeznaczone na dany dzień oraz fragment lektury - książki z serii "Żyć Dobrą Nowiną", związanej z tematyką przeżywanego tygodnia poczawszy od pierwszego: "Pytanie o sens", aż do ostatniego: "Żyć z Maryją w Duchu Świętym". Podręcznikami, według których prowadzone były rekolekcje, to: "Życie w Duchu Świętym" o. Józefa Kozłowskiego SJ, uzupełniany przez "Odnowa w Duchu Świętym - wdrożenie w podstawowe doświadczenie chrześcijańskie" Heriberta Muhlena. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
13.X.2007
Dzień formacji duchowej w parafii Matki Bożej Zwycięskiej

     Siostry Służebniczki Najświętszego Serca Pana Jezusa poruszone ewangelizacją w Parafii Matki Bożej Zwycięskiej zaprosiły małżeństwo - Kasię i Mariusza - przedstawicieli Fundacji "Największa jest miłość" do poprowadzenia modlitwy i konferencji w ramach dnia skupienia dla młodych dziewcząt. Takie całodniowespotkania formacyjne siostry prowadzą regularnie z niewielką grupą osób zainteresowanych duchową formacją.
     Zaczęliśmy to spotkanie w kościele - [...] Wykorzystaliśmy nagranie utworu "Duchu Święty przyjdź, potrzebuję Ciebie", odtwarzając je z płyty. Potem zostaliśmy poproszeni o krótką konferencję na temat modlitwy różańcowej. [...] Naszą uwagę zwróciło to, że Papież Pius V ustanowił dzień Matki Bożej Zwycięskiej, jako wotum dziękczynne za wygraną z Turkami bitwę pod Lepanto w 1621 roku, które dokonało się właśnie przez wstawiennictwo Maryi, po tym, gdy papież wezwał do powszechnej modlitwy różancowej o zwycięstwo wojsk chrześcijańskich - a przecież znaleźliśmy się właśnie teraz w świątyni pod Jej wezwaniem! [...]


rozwinięcie

Data:
16.IX.2007
Niedziela Ewangelizacji w parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Łodzi
- "Maryjo skieruj nas do Syna"


     Wydarzenie to miało miejsce dokładnie w drugą rocznicę rejestracji Fundacji Ewangelizacyjno - Medialnej "Największa jest miłość". Ten znak Boży oraz rodzaj duchowego przeżycia jakie stanowiło to wydarzenie, bardzo umocnił w powołaniu do ewangelizacji wspólnotę "Mocni w wierze", którą przecież Chrystus gromadzi dla objawienia swej chwały i miłości w świecie. Przede wszystkim jednak byliśmy tam dla innych, aby dzielić się duchowym darem i chyba dla każdego, kto w tę niedzielę był na mszy świętej w tym kościele parafialnym, było to ważne i poruszające doświadczenie spotkania z Bogiem przez Maryję, pokorną i zwycięską. [...]

Orędzie ewangelizacyjne podczas pierwszej Mszy św.
Format mp3, 22050Hz, 32Kb/s, 3MB
Świadectwo wiary podczas trzeciej Mszy św.
Format mp3, 22050Hz, 32Kb/s, 1MB

rozwinięcie | zdjęcia

Data:
01.VI.2007 i 03.VIII.2007
Msze święte w pierwsze piątki miesiąca

     Trzy lata temu w okresie letnim zostaliśmy pouczeni przez Ducha Bożego, aby rodzącą się Fundację Ewangelizacyjno-Medialną "Największa jest miłość" szczególnie zanurzać w miłości Serca Jezusowego. Chodziło o to, aby w intencji tego dzieła ofiarować Eucharystię w każdy pierwszy piątek miesiąca. Jako wspólnota "Mocni w wierze", gromadzona przez Chrystusa wokół tego dzieła, posługujemy swoim darem modlitwy, przepowiadania słowa, muzyką i śpiewem oraz zaangażowaniem w liturgię w czasie Mszy świętej, składając Bogu duchowe ofiary, prosząc o owoce ewangelizacji w nas i pośród nas. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
15.VII.2007
Niedziela ewangelizacji w parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Mirosławcu

     Napełnieni Duchem i umocnieni w powołaniu przez własne rekolekcje pragnęliśmy doświadczeniem przeżytego czasu i swojej drogi z Panem podzielić się z braćmi i siostrami w wierze, mieszkańcami Mirosławca. Zatytułowaliśmy tę Niedzielę Ewangelizacji - "Duchu Święty przyjdź, potrzebuję Ciebie", opierając nasze przepowiadanie na treści drugiego utworu z płyty "Na chwałę Trójcy Świętej". [...]

Orędzie ewangelizacyjne wraz ze świadectwem wiary (Msza św. o 15.)
Format mp3, 22050Hz, 32Kb/s, 5,1MB

rozwinięcie | zdjęcia

Data:
9-16.VII.2007
Rekolekcje wspólnoty "Mocni w wierze" w Mirosławcu

     Siódmego lipca - w pierwszą sobotę miesiąca, zawsze szczególnie poświęconą czci Niepokalanego Serca Maryi, jesteśmy jeszcze na Mszy świętej w kościele oo. karmelitów w Łodzi. Słyszymy głos Pana wyrażony w Ewangelii z dnia: "Nikt nie przyszywa łaty z surowego sukna do starego ubrania" oraz "Nie wlewają też nowego wina do starych bukłaków" (Mt 9 16-17), bo konsekwencją tego - jak mówi dalej Ewangelia - jest zniszcznie ubrania, zniszczenie bukłaków i rozlanie się wina. Poruszeni tym słowem oraz odczuwając wyraźnie przez tę pierwszosobotnią liturgię, że to Maryja nas prowadzi, pakujemy swoje rzeczy na wyjazd do Mirosławca, miejscowości w diecezji gorzowskiej. Chcemy we wspólnocie "Mocni w wierze" przeżyć ćwiczenia rekolekcyjne, odkryć nowość działania Ducha, wlać "nowe wino do nowych bukłaków", czyli odnowić nasze życie wiary przez przyjęcie łaski nawrócenia, uzdrowienia, uwolnienia, przebaczenia, zawierzenia życia na nowo Bogu i umocnienia w nas powołania do ewangelizacji. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
02.IV.2007
Msza św. w II rocznicę odejścia Jana Pawła II do domu Ojca

     Tym razem wyjątkowo ze względu na triduum paschalne, msza święta w intencji przyjaciół Fundacji "Największa jest miłość" została odprawiona nie w pierwszy piątek, ale w pierwszy poniedziałek miesiąca. W tym dniu zbiegło się kilka ważnych spraw: rozpoczynał się wielki tydzień, obchodziliśmy drugą rocznicę odejścia do Pana Jana Pawła II oraz rozpoczął się kwiecień - miesiąc, w którym kilka osób bezpośrednio zaangażowanych w dzieło fundacji obchodzi swoje urodziny bądź imieniny. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
25.II.2007
Niedziela Ewangelizacji w Parafii pw. Dobrego Pasterza w Łodzi - "Jezu, zawierzam się Tobie"

      Wspólnota ewangelizacyjno-medialna "Mocni w wierze", której obecność była zapowiadana przez dwa tygodnie w ogłoszeniach parafialnych, podjęła się posługi na czterech Mszach świętych o godz 10, 11.30, 13 i 18. Liturgie Mszy zostały oprawione autorskimi utworami wspólnoty - głównie z płyty "Na chwałę Trójcy Świętej".


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
12.XII.2006
Mocni w Wierze - audycja w Radiu Niepokalanów

     Cztery dni po uroczystości Niepokalanego Poczęcia "Mocni w wierze" uczestniczyli w "Wieczornych rozmowach" w Radiu Niepokalanów. Audycja prowadzona przez ojca dyrektora Krzysztofa Oniszczuka stała się wspaniałą okazją do podzielenia się przez uczestników świadectwem wiary w okresie adwentu - radosnego oczekiwania na przyjście Pana. Małżeństwo Katarzyny i Mariusza Murasów oraz Anna Mońko z synem Tomaszem starali się przybliżyć słuchaczom historię swojego życia pod kątem osobistego spotkania z Bogiem w Osobach Trójcy Świętej, jak Ojciec prowadził ich przez życie (które wcale nie zawsze było w harmonii z Nim), jak Chrystus upomniał się w nich o przyjęcie łaski nawrócenia i uzdrowienia w Jego miłości, oraz jak Duch Święty swoją mocą nieustannie przemienia ich, aby stawali się mocni w wierze. [...]

"Mocni w wierze" w Radiu Niepokalanów, 12 grudnia 2006
Format mp3, 11025Hz, 32Kb/s, 25MB (jakość ograniczona ze względu na rozmiar pliku)

rozwinięcie | zdjęcia

Data:
05.XI.2006
Recenzja płyty "Na chwałę Trójcy Świętej" w łódzkiej "Niedzieli"

     W "Niedzieli" (w wydaniu łódzkim) ukazała się recenzja na temat płyty "Na chwałę Trójcy Świętej" autorstwa prof. Janusza Janysta. Oto tekst tego artykułu: [...] (kliknij "rozwinięcie")


rozwinięcie

Data:
01.X.2006
"Z Tobą, Ojcze, idę przez życie" - niedziela ewangelizacji w Rogowie

     Nasza posługa obejmowała obsługę liturgiczną trzech mszy świętych o 10,11.30 i 13: czytania mszalne, oprawę muzyczną, modlitwę we wspólnocie, a także dzielenie się świadectwami wiary. Po mszy świętej o 13 (w ramach jubileuszu 25-lecia sakramentu małżeństwa Piotra i Haliny, w intencji których odbyła się ta msza) wspólnota podzieliła się jeszcze darem wiary poprzez krótki koncert ewangelizacyjny. Nasze przepowiadanie przez muzykę i śpiew oparliśmy w większości na utworach z płyty "Na chwałę Trójcy Świętej", a świadectwa wiary głównie na wprowadzeniach do utworów zawartych w książeczce do płyty. Każdy z uczestników tej ewangelizacji mógł również nabyć płytę na stoisku dystrybucji i trwać dalej w klimacie wiary, nadziei i miłości - modląc się i wielbiąc Boga w swoim domu. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
01.IX.2006
Pierwszy piątek miesiąca - Msza święta w intencji osób wspierających dzieło Fundacji <Największa jest miłość>

     I znów, podobnie jak miesiąc temu, zapragnęliśmy przeżyć ją na Jasnej Górze przed Cudownym Obrazem Jasnogórskiej Matki, szczególnie, że nie było nam dane być na Jasnej Górze 26 sierpnia w Jej Święto Patronalne. Jednoczyliśmy się wtedy z pielgrzymami na Jasnej Górze obchodząc 25-lecie parafii Matki Bożej Jasnogórskiej na łódzkim Widzewie. [...] Jako "Mocni w wierze" właśnie tam 26 sierpnia uczestniczyliśmy w odnowieniu Jasnogórskich ślubów narodu w ich jubileuszową, pięćdziesiątą rocznicę.
     Przez nasz pobyt na Jasnej Górze chcieliśmy przedłużyć to maryjne święto zawierzenia i z wielkim oczekiwaniem podjęliśmy naszą pielgrzymkę na Jasną Górę w pierwszy piątek września. Msza święta o godzinie 15.30 przed Obrazem była koncelebrowana przez ponad 30 kapłanów, a liczba wiernych świadczyła o tym, że trwa jeszcze oktawa święta Jasnogórskiej Pani. Dla nas głównym celem tego pobytu było dokonanie osobistego zawierzenia wspólnoty "Mocni wierze" i dzieła "Największa jest miłość" Jezusowi przez Maryję - Matkę z Kany Galilejskiej. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
19.VIII.2006
Posługa na ślubie Joanny i Marcina w Rogowie k.Łodzi

      Wspólnota "Mocni w wierze" podjęła się posługi oprawy liturgicznej na zaślubinach Joanny i Marcina w czasie Eucharystycznej uczty w kościele parafialnym w Rogowie.
      W taki bowiem między innymi sposób pragniemy realizować motto Fundacji Ewangelizacyjno-Medialnej: "Największa jest miłość". Celem jej powołania jest przecież szerzenie kultury chrześcijańskiej, czyli kultury miłości - docieranie do człowieka z dobrą nowiną o zbawieniu poprzez odkrywanie i promowanie nowych sposobów ewangelizacji. [...] Zaślubiny Joanny i Marcina stały się doskonałą sposobnością, aby ukazać jak wielkim misterium miłości Bożej jest i co w sobie naprawdę kryje ceremonia zawarcia sakramentalnego związku małżeńskiego. Mając tę świadomość otoczyliśmy już dużo wcześniej narzeczonych i rodziny codzienną modlitwą i starannie się przygotowaliśmy do tego święta poprzez wcześniejsze spotkanie z rodzicami narzeczonych - Bożeną i Bogusławem i z gospodarzem miejsca zaślubin - księdzem Janem. Szczegółowo rozpoznaliśmy duchowo program naszej posługi i prowadziliśmy próby muzyczne. Odkryliśmy, że zamysłem Bożym jest, aby taką klamrą spinającą całą liturgię były utwory z  naszej płyty "Na chwałę Trójcy Świętej", dlatego że zarówno narzeczeni jak i ich rodzice zapoznali się wcześniej z treścią płyty, wyrażając radość, że utwory z niej zostaną użyte w czasie liturgii Mszy świętej. Pamiętaliśmy jednak o tradycji: psalm i aklamacja śpiewane były przy użyciu tonów psalmodii gregoriańskiej - tak rzadko dziś wykonywanych w polskim Kościele. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
11-12.VII.2006
Wakacyjne koncerty - Międzynarodowy Festiwal Organowy Johann Sebastian Bach

     Pewnym znaczącym dla całej wspólnoty wydarzeniem były dwa koncerty muzyki dawnej w ramach Europejskiego Festiwalu Organowego "Johann Sebastian Bach" w Warszawie i  Łowiczu. Wykonawcami byli Władysław Kłosiewicz [klawesyn] i Tomasz Mońko [organy]. Prezentowana muzyka obejmowała utwory J. S. Bacha oraz L. i Fr. Couperina.
     Wydarzenie to ma dla nas znaczenie przede wszystkim dlatego, że jednym z naszych założeń jest dążenie do połączenia walorów dawnej i współczesnej muzyki chrześcijańskiej, a tu mieliśmy do czynienia niewątpliwie z jednym z najwspanialszych przejawów kultury chrześcijańskiej w dawnej muzyce - z utworami Jana Sebastiana Bacha, granymi przez jednego z nas. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
23.VI.2006
Msza Święta i wystawienie Najświętszego Sakramentu w Uroczystość Serca Pana Jezusa

     Nasze Serca były poruszone miłością Serca Jezusowego, które wyraziło się w tym wspólnotowym uwielbieniu: najpierw w czasie mszy świętej, gdy oddaliśmy Bogu chwałę śpiewając na początku utwór z płyty "Wielbię Serce Twoje, Panie", a potem adorując Jego Serce, ciche i pokorne, które skryło się w hostii - największym wyrazie Bożej miłości do człowieka. Zadawaliśmy sobie pytanie, które zostało wyrażone w książeczce do płyty, we wprowadzeniu do utworu o Sercu Jezusowym: Czy jest Ono przez nas wystarczająco znane i kochane, czy odpowiadamy równie silnym pragnieniem miłości na Jego miłość? W czasie medytacji i adoracji każdy z nas mógł choć trochę wejść w postawę Boga względem siebie i swoją postawę wobec Boga czy drugiego człowieka. Jakie jest serce człowieka w porównaniu z Sercem Jezusa? O co dziś prosić, aby Bóg w nas przemienił?


Data:
10.VI.2006
Msza Święta dziękczynna za płytę "Na chwałę Trójcy Świętej" w wigilię Uroczystości Trójcy Świętej

      Ważnym znakiem w tym wydarzeniu był jego czas, bowiem wyznaczony na 10 czerwca termin mszy przypadł akurat w wigilię uroczystości Trójcy Świętej. Msza święta z udziałem wspólnoty "Mocni wierze" została odprawiona popołudniu już z liturgii tego święta. Budziło naszą radość to, że Duch Boży tak to prowadzi, zależy Mu na tym, aby to co przeżywamy było w harmonii z tym, co przeżywa cała wspólnota Kościoła powszechnego. Był to kolejny wyraz jedności duchowej, którą tworzy Pan. Jesteśmy jednością, uczestnicząc w różnych wspólnotach i dziełach, ale wszystkie one wyrażają chwałę Trójcy Świętej i do Niej się kierują.
     W czasie mszy świętej nie tylko dziękowaliśmy Bogu za realizację płyty, ale przede wszystkim już teraz modliliśmy się za osoby, do których będzie ona docierać, aby Jezus przemienił ich życie i pociągnął do naśladowania siebie.


Data:
03.VI.2006
Czuwanie w Wigilię Zesłania Ducha Świętego

     Spotkaliśmy się w prezbiterium kościoła w Justynowie, tak blisko Jezusa ukrytego w Najświętszym Sakramencie. Siedząc tuż obok Tabernakulum mieliśmy poczucie bliskości Boga i tego, że to Jego miłość nas tu zgromadziła. Piękne Serce Jezusa umieszczone na drzwiczkach Tabernakulum jakby mówiło do nas językiem tej samej braterskiej miłości, jaka towarzyszyła Ostatniej Wieczerzy oraz oczekiwaniu na zesłanie Ducha Świętego w pierwszym Wieczerniku Kościoła.
     I nasza "mała trzódka" zgromadziła się w Justynowskim wieczerniku, aby w godzinie Apelu Jasnogórskiego sekwencją do Ducha Świętego prosić o Jego nowe wylanie, o nową jakość życia każdego z nas i całego Kościoła. Już pierwsza modlitwa - starochrześcijańska sekwencja do Ducha Świętego: "Przybądź Duchu Święty, ześlij z nieba wzięty światła Twego strumień...", z nieustannie śpiewanym podkładem "Veni Sancte Spiritus" przeniósł nas w inną rzeczywistość - głębię spotkania ze zmartwychwstałym Chrystusem - duch nasz spotkał się z Jego Duchem i On nas wewnętrznie porwał do wielbienia Trójcy Świętej. Po jakimś czasie (choć sam czas jakby zatrzymał się dla nas w tej modlitwie), Duch sam modlił się w naszych duszach modlitwą w językach, śpiewem, część osób spontanicznie wielbiło Boga własnymi słowami, a wszyscy pragnęli wyrazić to, co jest po ludzku niewyrażalne, jak bardzo chcą Boga spotykać tu i teraz, aby nami kierował i nam błogosławił. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
26.V.2006
Pielgrzymka wspólnoty na spotkanie z Ojcem Świętym na Jasnej Górze

     Papież Benedykt XVI w Polsce! W piątek, 26 maja 2006, część osób skupionych wokół idei Fundacji, ze wspólnoty "Mocni w wierze" udała się do Częstochowy na spotkanie z Ojcem Świętym. Tego samego dnia, tuż przed wyjazdem z Łodzi odebraliśmy pierwsze egzemplarze ukończonej właśnie płyty "Na chwałę Trójcy Świętej". Zbieżność tych wydarzeń była jednym z najważniejszych znaków Bożych, ponieważ wcześniej nie planowaliśmy wydania płyty na ten konkretny dzień.
     Przemawiając Ojciec Święty wskazał na wagę działających w Kościele wspólnot i ruchów osób świeckich, podkreślając ich misyjne powołanie w budowaniu Bożych dzieł i utwierdzając nas w przekonaniu o słuszności podjętej drogi.
     Najważniejszym znakiem było jednak samo hasło pielgrzymki: "Trwajcie mocni w wierze", które bezpośrednio łączy się z nazwą naszej wspólnoty, a została ona rozpoznana już ponad dwa lata przed wizytą Benedykta w naszym kraju. Podkreślone zostało także znaczenie Matki Bożej w tym dziele - na murach Jasnej Góry widać było wielki transparent z napisem: "Trwajcie mocni w wierze z Maryją". Jakże to się zgadza choćby z przesłaniem odebranej przez nas w tym samym dniu płyty "Na chwałę Trójcy Świętej"! Nie można pominąć Tej, bez której nie zrealizowałby się plan samego Boga - dlatego mimo treści wcześniejszych utworów z tej płyty, odnoszących się do Trójcy Świętej, ostatni jest wezwaniem właśnie do Maryi o kierowanie nas do Jej Syna - Syna Bożego.


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
25.V.2006
Zakończenie prac nad płytą "Na chwałę Trójcy Świętej"

     Oddajemy do wytwórni płytę "Na chwałę Trójcy Świętej" - "Mocni w wierze". Umawiamy się na godzinę 11 (było to przesuwane kilka razy). Okazało się, że dokładnie wtedy papież Benedykt XVI wylądował w Warszawie, rozpoczynając swoją pierwszą pielgrzymkę do naszego kraju pod hasłem "Trwajcie mocni w wierze". Był to niesamowity znak Boży. Tym faktem zakończyło się żmudne, ponad 16-miesięczne przygotowanie płyty (z kilkumiesięczna przerwą). Zaczęła się ona "rodzić" w okresie liturgicznym Bożego Narodzenia 2004 roku; same nagrania zakończyły się w Wielki Tydzień 2006 roku, a jej wydanie nastapiło w okresie wielkanocnym tuż przed Wniebowstąpieniem i Zesłaniem Ducha Świętego. Płyta jest dziełem całej wspólnoty "Mocni w wierze" poprzez modlitwę, formację duchową i posługę każdej z osób według otrzymanego daru, ale nade wszystko dziełem Boga, który prowadził nas w mocy swego Ducha i poprzez swoje znaki potwierdzał, że to co robimy jest "na chwałę Trójcy Świętej". [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
07.IV.2006
Droga krzyżowa w justynowskiej parafii Miłosierdzia Bożego

     Zaproszeni przez księdza Dariusza Burskiego i młodzież, którą ksiądz gromadzi na spotkaniach w swoim duszpasterstwie, włączyliśmy się przez modlitwę i śpiew w prowadzenie Drogi Krzyżowej. Stało się to wspaniałą okazją do oddania chwały Bogu poprzez kanony z Taize, tradycyjne pieśni wielkopostne oraz medytacyjne utwory przygotowywane przez "Mocnych w wierze" na płytę "Na chwałę Trójcy Świętej". Poprzez wprowadzanie pieśni jako dopełnienia stacji Drogi Krzyżowej, coraz bardziej tworzył się klimat osobistej refleksji i zastanowienia nad dramatem Jezusa w czasie Drogi Krzyżowej, a przede wszystkim naszym dramatem, rzeczywistością grzechu, która spowodowała tak straszliwe konsekwencje. [...]


rozwinięcie | zdjęcia

Data:
02.IV.2006
Msza Święta w pierwszą rocznicę "powrotu do domu Ojca" Jana Pawła II, kościół p.w. Miłosierdzia Bożego w Justynowie

     To szczególne wydarzenie w życiu Kościoła również i nas zainspirowało do dziękczynienia za życie i posługę Jana Pawła II. Tego dnia osoba Papieża, którego powszechnie się uważa za uczestnika "Świętych Obcowania", szczególnie przemówiła do nas swoim nauczaniem i przykładem świętego życia. Ksiądz Dariusz Burski, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego, wskazał w homilii na ten właśnie rys świętości, której Papieżowi Duch Święty tak obficie udzielał, bo sam Papież nie bał się coraz większych wyzwań w swoim życiu i całkowicie ufał prowadzeniu Boga i Jego Matki. [...] Po Komunii Świętej wielbiliśmy Boga poprzez utwory przygotowane przez wspólnotę "Mocni w wierze", poprzedzając je fragmentami z przepowiadania Jana Pawła II w naszej Ojczyźnie, dotyczącymi Eucharystii w życiu Kościoła, kultu Matki Bożej i rozumienia życia chrześcijańskiego w Duchu Świętym. Zarówno pieśni jak i przepowiadanie ożywiły naszą modlitwę, mogliśmy się zjednoczyć we wspólnocie wiernych wyrażając nasze zawierzenie Jezusowi (utwór "Jezu, zawierzam się Tobie"), dziękczynienie za dar Eucharystii (utwór "Jesteś życiem i zmartwychwstaniem"), utwory na zakończenie "Maryjo skieruj nas do Syna", "Z Tobą, Ojcze, idę przez życie" [...]


rozwinięcie

.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze