.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wspólnota "Mocni w wierze", osoby zaangażowane w dzieło Fundacji

Wspólnota i przyjaciele Fundacji,
którzy uczestniczyli we Mszy świętej w intencji dzieła ewangelizacji "Największa jest miłość"
na Jasnej Górze 17 września 2010
Osoby uczestniczące w całości formacji duchowej
we wspólnocie "Mocni wierze",
uczestnicy "Ćwiczeń duchownych" w lipcu 2009 i 2010:
Anna i Krzysztof Mońko, Katarzyna i Mariusz Murasowie,
Zbigniew Kozubski, Jędrzej Mońko

Osoby, które zapragnęły uczestniczenia w dziele Fundacji mogą czynić to na różne sposoby:
 • będąc we władzy statutowej (Zarządzie) i sprawując w niej określoną funkcję
 • tworząc z innymi osobami Wspólnotę Programową, wspierającą działania fundacji poprzez nowe pomysły, własne inicjatywy i rady, które wynikają z prowadzenia życia duchowego we wspólnocie chrześcijańskiej: rozeznania i szukania woli Bożej
 • będąc Przyjacielem Fundacji, wspierającym jej rozwój w jakikolwiek możliwy sposób: przez modlitwę, materialne dary, pomoc w organizowaniu ewangelizacji

         Ponieważ Fundacja powołana dla celów ewangelizacji jest dziełem duchowym, osoby które chcą się w nią angażować tworzą przede wszystkim wspólnotę wiary i modlitwy. To właśnie z tego, że Chrystus gromadził nas na wytrwałej modlitwie we wspólnocie, wyrósł sam pomysł powołania do życia tego dzieła. Teraz osoby, które pragną ewangelizować świat poprzez zaproponowane przez Fundację sposoby i odkrywać też nowe, najpierw same muszą przechodzić pogłębioną formację duchową i być ewangelizowane. Odbywa się to w ramach cyklicznych spotkań modlitewnych, przeżywanych w otwartości na działanie Ducha Świętego - poprzez ożywienie w niej różnych darów duchowych: modlitwy uwielbienia i chwały, interpretacji słowa Bożego, uzdrowienia, proroctwa, rozeznania duchowego i wielu innych. Doświadczenia duchowe są obiektywizowane poprzez korzystanie z Pisma Świętego, z nauczania Kościoła i jego wielowiekowej tradycji w tym głównie z ukształtowanej w historii nowożytnej duchowości ignacjańskiej. W ramach tych spotkań oraz przez codzienną pracę nad sobą, każda z osób przeżywa najpierw rekolekcje w ciągu życia - dziesięciotygodniowe "Seminarium odnowy życia w Duchu Świętym", a następnie jest wprowadzana w codzienne ćwiczenia duchowne: medytację Słowa Bożego, rachunek sumienia i uczenie się rozeznawania duchowego. Formacja ta zakłada uczestniczenie w codziennej Eucharystii i częste przystępowanie do sakramentu pojednania. Jest ona zaczerpnięta ze szkoły duchowości wielkiego Mistrza życia duchowego - o. Józefa Kozłowskiego SJ i przez zastosowanie jego podręczników: "Życie w Duchu Świętym", "Zrodzeni w Chrystusie", "Śladami Ducha" oraz kilkunastu książek jego autorstwa wydanych w serii "Żyć Dobrą Nowiną".

         Nazwa wspólnoty wzięła się z dłuższego poszukiwania i słuchania głosu Bożego na temat tożsamości duchowej, nowej wspólnoty wiary, rodzącej się w Chrystusie. Po jednej z Eucharystii w okresie Wielkiego Postu, Bóg przemówił do nas słowami z listu do Hebrajczyków 5,7-8 "Mając arcykapłana wielkiego, który przeszedł przez niebiosa, Jezusa, Syna Bożego, trwajmy mocno w  wyznawaniu wiary. Nie takiego bowiem mamy arcykapłana, który by nie mógł współczuć naszym słabościom, lecz doświadczonego we wszystkim na nasze podobieństwo, z wyjątkiem grzechu. Przybliżmy się więc z ufnością do tronu łaski, abyśmy otrzymali miłosierdzie i znaleźli łaskę w stosownej chwili". Na podstawie tego fragmentu Pisma Świętego przyszło zrozumienie, że jest to wspólnota "Mocni w wierze". Zostało to przez nas odczytane jako wezwanie do budowania swojego życia wyłącznie na mocy wiary w Jezusa Chrytusa. On bowiem jako Arcykapłan na wieki, wcielony Syn Boży, jako jedyny we wszystkim doświadczył słabości naszej ludzkiej natury, poza udziałem w grzechu. Dlatego wylewa na nas obfitą łaskę - moc Bożą, abyśmy przezwyciężając słabości i grzechy mogli żyć na miarę naszych pragnień i powołania do szczęścia doczesnego i wiecznego. Jezus chce nam - oczekującym miłosierdzia, ufnie zbliżającym się do Tronu Jego łaski przez otwieranie się na wewnętrzną przemianę według woli Bożej - obficie błogosławić. Napełniani Duchem Świętym chcemy wytrwale opierać kulturę życia na mocy wiary w Jezusa jako jedynego Pana i Zbawiciela, zawierzając się całkowicie Jego miłości.
        Jeśli sami będziemy doświadczać błogosławieństwa życia w mocy wiary w Chrystusa, to będziemy pragnąć dzielić się tym, i świadczyć o tym "co słyszelismy i widzieliśmy i czego dotykały nasze ręce" innym ludziom. I tak też został odczytany charyzmat "Mocni w wierze" - jako dar dany od Boga, aby dzielić się mocą wiary, w każdy możliwy sposób i jak najbardziej powszechnie w świecie. Fundacja stanowi rodzaj formalno-prawnego, instytucjonalnego narzędzia do tego, aby to dzielenie docierało do życia dzisiejszego człowieka, które jest kształtowane w dużym stopniu przez kulturę współczesnych mediów i przekaz multimedialny.
        Dziś chyba najbardziej nam - ludziom - brakuje tego dobra, którym jest autentyczna i żywa wiara w Boga, jako źródła prawdziwego szczęścia - miłości, radości i pokoju. W świecie, w którym "wszystko kosztuje i o wszystko się walczy", miłość Boża jest i pozostanie jedynym darem, na który nie możemy zapracować ani zasłużyć, bo jest nam dany na zawsze - jak źródło łaski, które się nie wyczerpuje. Bóg Ojciec udzielił nam tego daru przez Ofiarę swego Syna i Jego chwalebne Zmartwychwstanie i przez działającego w nas Ducha Świętego - Pocieszyciela, zesłanego na świat po Wniebowstąpieniu Chrystusa. Duch Święty przekonuje nas teraz o prawdzie o Bogu i o człowieku i inspiruje do życia zgodnego z zamysłem Stwórcy. Trzeba nam tylko "trwać mocno w wyznawaniu wiary"...

  W każdy pierwszy piątek miesiąca odbywa się Eucharystia z udziałem wspólnoty "Mocni w wierze",
  jest ona sprawowana w intencji dzieła Fundacji. Szczególną modlitwą obejmujemy w niej Przyjaciół wspierających ewangelizację swoim zaangażowaniem i darem.


  Zarząd fundacji:
  Mariusz Muras
  mariusz (@) fundacja-milosc . org

  Mariusz Muras (ur.1963) - absolwent wydziału mechnicznego PŁ. Krótko po studiach, będąc uczestnikiem wspólnoty modlitewnej odnowy charyzmatycznej Kościoła, doświadczył głębokiej przemiany życia - osobistego nawrócenia i nowego wylania darów Ducha Świętego. Choć był w tym czasie nauczycielem fizyki w liceum ogólnokształcącym, to pod wpływem ćwiczeń duchownych św. Ignacego, przeżywanych pod kierownictwem o. Józefa Kozłowskiego - jezuity, zaangażował się całkowicie w dzieła ewangelizacji w świecie. Stał się głównym współpracownikiem świeckim i prawą ręką o. Jóżefa przy tworzeniu i prowadzeniu Ośrodka Odnowy w Duchu Świętym w Łodzi od początku lat 90. Obdarzony charyzmatem służby, zaangażowany był we wszystkich sposobach ewangelizacji tego ośrodka: poprzez świadectwo wiary i współprowadzenie rekolekcji, animowanie wspólnoty modlitewnej, duchową formację w ramach szkoły ewangelizacji, wydawnictwo, twórczość muzyczną i posługę w muzycznym zespole ewangelizacyjnym, ewangelizację poprzez wydawane media, organizację i koordynację wszystkich ważnych wydarzeń w Duchu Świętym, aż do odejścia do Pana ojca Józefa (29 maja 2003). Poprzez dar sakramentalnej wspólnoty małżenskiej w Kościele wraz żoną Katarzyną odczytuje na nowo swoje powołanie do tworzenia dzieł w Duchu Świętym, kontynuując z nową grupą osób spotkania modlitewne i rozeznawanie woli Bożej. W ich wyniku powstaje w 2004r. wspólnota "Mocni w wierze", a w 2005r. Fundacja Ewangelizacyjno-Medialna "Największa jest miłość". Jest wraz żoną duchowym przewodnikiem wspólnoty.

  W Zarządzie Fundacji pełni funkcję prezesa.
  Katarzyna Muras

  Katarzyna Muras (ur.1962) - absolwentka wydziału filologii polskiej na UŁ. Jest dyplomowaną nauczycielką języka polskiego w szkole podstawowej. Mając kilkanaście lat, przeżyła pierwsze spotkanie z odnową charyzmatyczną i osobistą modlitwę o tzw. chrzest w Duchu Świętym. Była stopniowo wprowadzana przez swoją mamę - Annę, świeckich liderów wspólnot oraz ks. Józefa Kozłowskiego SJ w doświadczenie żywej wiary i osobowe spotkanie z Jezusem jako Panem. Już jako 16 letniej dziewczynie, o. Józef zlecił Katarzynie animowanie małej grupy w czasie prowadzonych rekolekcji odnowy w Duchu Świętym. Przez wiele lat aktywnie uczestniczyła we wspólnotach i formacji ruchu oazowego, aby w roku 1991, będąc już po studiach, podjąć aktywną posługę w ramach ośrodka ewangelizacji w Łodzi i spotykających sie tam wspólnot odnowy w Duchu Świętym. Dzieła te były prowadzone pod kierownictwem o. Józefa Kozłowskiego SJ, który był też jej osobistym kierownikiem duchowym. Biorąc udział w corocznych ćwiczeniach duchownych św Ignacego, z czasem sama odkryła dar kierownictwa duchowego i posługiwała nim. Jako animatorka wspólnoty modlitewnej dzieliła się doświadczeniem seminariów rekolekcyjnych odnowy życia w Duchu Świętym oraz współtworzyła zespół rozeznania duchowego, posługujący w czasie mszy świętych z modlitwą o uzdrowienie. Współpracowała z wydawnictwem ośrodka ewangelizacji w zakresie korekty i przygotowywania do druku gotowych pozycji i była potem bardzo zanagażowana w ewangelizację wydawanymi mediami, szczególnie w czasie rekolekcji ewangelizacyjnych, łącząc tę posługę ze świadectwem wiary. Poprzez wspólnotę małżeńską pomaga w formacji i tworzeniu wspólnoty "Mocni w wierze" oraz ewangelizacji prowadzonej przez Fundację "Największa jest miłość".

  W Zarządzie Fundacji pełni funkcję sekretarza.
  Zbigniew Kozubski

  Zbigniew Kozubski (ur. 1952) ukończył studia inżynierskie na wydziale elektrycznym PŁ.
  Wraz z żoną Marią są rodzicami trójki dorosłych dzieci. Aktualnie pracuje jako kierownik działu w dużej drukarni na terenie Łodzi. W 2009 roku przeżył Seminarium Rekolekcyjne odnowy życia w Duchu Świętym, które było pierwszą odpowiedzią na wcześniej podejmowane przez niego poszukiwania prawdy swojego życia w Bogu. Pod wpływem działania Ducha Świętego, w taki właśnie nowy sposób we wspólnocie Kościoła podjął dalej uczestnictwo w ewangelizacji w ramach wspólnoty "Mocni w wierze", widząc w niej źródło Bożej łaski i odpowiedź na ludzkie pragnienie odkrycia i zdobycia tej jedynej Największej Miłości, jaką jest Jezus. Od tej pory uczestniczy regularnie w cotygodniowych spotkaniach modlitewnych z Panem we wspólnocie oraz jej comiesięcznych spotkaniach formacyjnych. W latach 2010-2012 przeżył wraz ze wspólnotą Mocni w wierze "Ćwiczenia duchowne" św. Ignacego Loyoli w wymiarze I i II tygodnia, które w zasadniczy sposób przemieniły jego życie i sprawiły, że narodził się jako nowy człowiek, który postrzega cały świat i swoją egzystencję jako zanurzone w Bogu. Poprzez łaskę swojego nawrócenia odkrywa w Kościele autentyczne dziecięctwo Boże, że trzeba się stać małym i pokornym oraz sługą wszystkich, aby mieć radość i miłość życia w sobie.
  Stara się więc na nowo prowadzić swoje życie jako służbę w miłości i odpowiedź na dar Boży, jaki otrzymał przez przyjaźń z Panem i drogę uświęcenia we wspólnocie Kościoła. Odpowiadając na ten Boży dar, podejmuje ewangelizację wśród rodziny, znajomych, krewnych, w środowisku pracy oraz we wspólnocie. Wyrazem zasadniczej zmiany w jego rozumieniu hierarchii wartości, w której Bóg znalazł się teraz we właściwym, centralnym miejscu jest również pragnienie zaangażowania w dzieło ewangelizacji prowadzonej przez Fundację Ewangelizacyjno-Medialną "Największa Jest Miłość" im. o. Józefa Kozłowskiego SJ. W ramach tego dzieła, które przynależy do tego, co Kościół dziś nazywa za Janem Pawłem II nową ewangelizacją chce rozeznawać i uczestniczyć w nowych sposobach ewangelizacji współczesnego świata, a szczególnie współczesnej kultury życia.

  W Zarządzie Fundacji pełni funkcję wiceprezesa.
  Jędrzej Mońko

  Jędrzej Mońko (ur.1987) - absolwent liceum muzycznego w Łodzi w klasie fortepianu. Ukończył studia na wydziale Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej PŁ. Od 2012 r. podjął czteroletnie studia doktoranckie na tym samym wydziale. We wspólnocie "Mocni w wierze" jest od 2004 roku, gdzie przeżywa wszystkie etapy formacji duchowej i ewangelizacji włącznie z corocznymi "Ćwiczeniami Duchownymi" świętego Ignacego Loyoli. W ramach dzieła Fundacji posługuje swoim darem artystycznym oraz przygotowaniem w dziedzinie informatyki.

  Jest redaktorem wydawnictwa Fundacji oraz członkem Zarządu Fundacji.
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze