.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Idea i cele Fundacji

     Fundacja powstała z inicjatywy grupy osób świeckich spotykających się we wspólnocie Mocni w wierze.
     Inicjatywa ta jest wyrazem naszego włączenia się w posoborową odnowę Kościoła ("wiosnę Kościoła" - jak nazywali to papieże Paweł VI i Jan Paweł II) i została podjęta na podstawie dokumentów soboru Watykańskego II (szczególnie "Apostolicam Actoisitatem" oraz encykliki Jana Pawła II "Christifideles Laici"). Bardzo ważne dla powołania fundacji było wezwanie skierowane przez Jana Pawła II do całego Kościoła jeszcze przed Jubileuszem II Tysiąclecia Chrześcijaństwa, do osób duchownych i świeckich, wszystkich stanów i powołań w Kościele, aby na nowo ewangelizować świat, używając tych sposobów, form i środków, które najlepiej trafią do współczesnej kultury.
     Fundacja pragnie wspierać duchowo, materialnie i organizacyjne wszelkie incjatywy ewangelizacyjne podejmowane przez wspólnotę <Mocni w wierze>, odkrywać i promować jej nowe formy i sposoby, popularyzować pogłębioną formację duchową szczególnie skierowaną do rodzin i małych wspólnot w Kościele, stworzyć ośrodek ewangelizacji i formacji przez media elektroniczne, wydawać i rozpowszechniać materiały służące ewangelizacji i formacji duchowej, tworzyć nowatorskie centra kultury chrześcijańskiej. W szczególny sposób chce pomóc w promocji i szerzeniu charyzmatu przepowiadania Ewangelii poprzez muzykę chrześcijańską i jej rozpowszechnianie na różnych nośnikach danych, a także ukazywać piękno oprawy muzycznej w liturgii zarówno tej tradycyjnej, jak i współczesnej.
     Warto zaznaczyć, że głównym motywem powstania fundacji stała się chęć osobistego dzielenia się tym, czego tak obficie doświadczyliśmy w naszym życiu od Boga - Jego miłością, zgodnie z treścią hymnu o miłości św. Pawła Apostoła: "Tak więc trwają wiara, nadzieja i miłość - te trzy: największa z nich jednak jest miłość" (1 Kor 13,13). Ten ostatni cytat stał się głównym mottem fundacji.Cele Fundacji i sposoby ich realizacji (wyciąg ze Statutu):


Cele i motywy działania Fundacji

1. Celem powstania i działalności "Fundacji Ewangelizacyjno-Medialnej <Największa Jest Miłość>" jest promocja i szerzenie cywilizacji miłości i chrześcijańskiej kultury życia. Chcemy to osiągać poprzez wspieranie różnorakich form i sposobów ewangelizacji współczesnej kultury oraz formacji duchowej ze szczególnym uwzględnieniem i zastosowaniem medialnych środków przekazu.

2. Głównym motywem swojego zaangażowania członkowie Fundacji czynią chęć dzielenia się darem edukacji, wychowania oraz kształtowania i rozwijania chrześcijańskiej kultury życia we współczesnym społeczeństwie w oparciu o powszechnie uznane wartości, nauczanie Kościoła Katolickiego i Papieża Jana Pawła II oraz osobisty dar miłości, zgodnie z treścią hymnu o miłości "Największa jest miłość" (1Kor 13,13) i z życiowym mottem wybitnego duszpasterza o. Józefa Kozłowskiego SJ: "Żyję dzięki miłości".


Sposoby realizacji celów Fundacji

1. Kontynuowanie, odkrywanie i rozwijanie dziedzictwa duchowego i szczególnego daru ewangelizacji, jaki stał się udziałem Ojca Józefa Kozłowskiego, w tym również przez zbieranie, opracowywanie i publikowanie materiałów na jego temat;

2. Zorganizowanie Ośrodka ewangelizacyjno-medialnego "Największa jest miłość" dla promocji chrześcijańskiej kultury, formacji, ewangelizacji i twórczości chrześcijańskiej oraz nadawania programów przez media elektroniczne;

3. Wspieranie i pomoc w organizowaniu ciągłej formacji duchowej życia chrześcijańskiego w oparciu o doświadczenie odnowy charyzmatycznej Kościoła katolickiego (szczególnie seminaria odnowy życia w Duchu Świętym) w połączeniu z duchowością św. Ignacego Loyoli ("Ćwiczenia Duchowne" i reguły rozeznania duchowego), z zastosowaniem autorskiego programu o. Józefa Kozłowskiego SJ (podręczniki, kasety audio i video);

4. Organizowanie i pomoc materialna (w zapewnieniu materiałów do formacji) i duchowa w prowadzeniu ewangelizacji zmierzających do odnowy życia chrześcijańskiego rodzin, indywidualnych osób i wspólnot i uczynienia z nich osób odpowiedzialnych i angażujących się w różne dziedziny życia religijnego, społecznego, gospodarczego zgodnie z wartościami chrześcijańskimi. Prowadzenie ewangelizacji zakłada współpracę z różnymi organizacjami, parafiami, ruchami, wspólnotami modlitewnymi Kościoła Katolickiego w kraju i za granicą;

5. Organizowanie i prowadzenie kongresów, sesji, konferencji, czuwań i forów poświęconych zagadnieniom kultury chrześcijańskiej oraz ewangelizacji i formacji życia chrześcijańskiego;

6. Szerzenie współczesnej kultury chrześcijańskiej poprzez muzykę i śpiew - w tym szczególnie organizowanie koncertów ewangelizacyjnych dawnej i współczesnej muzyki chrześcijańskiej oraz odkrywanie bogactwa i odnowę muzyki liturgicznej;

7. Promocja książek, czasopism, filmów oraz muzyki na różnych nośnikach danych, służących propagowaniu kultury chrześcijańskiej oraz jej formacji i ewangelizacji;

8. Wspieranie organizacyjne i finansowe zespołu muzycznego i wspólnoty życia i kultury chrześcijańskiej "Mocni w wierze" oraz pomoc i wsparcie w powstawaniu innych tego typu wspólnot szczególnie wśród młodzieży;

9. Tworzenie autorskich programów radiowo-telewizyjnych promujących kulturę chrześcijańską i ewangelizację oraz współpraca z innymi ośrodkami, stacjami i rozgłośniami medialnymi w tym celu;

10. Organizowanie placówek dydaktycznych, wychowawczych i kulturalnych dla dzieci i młodzieży;

11. Organizowanie oryginalnych centrów kultury chrześcijańskiej (umiejscowionych np. w restauracji, kawiarni, galerii itp.) i promocji tej kultury poprzez spotkania autorskie, rodzinne, wesela chrześcijańskie, wystawy sztuki sakralnej, prezentacje nowych tytułów wydawniczych oraz ich dystrybucję, a także prowadzenie w nich akcji charytatywnych;

.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze