.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Spotkanie formacyjne połączone ze świętowaniem imienin i 52 urodzin Mariusza., 24.I.2015

zdjęcia | powrót do kroniki


     Spotkanie rozpoczęło się życzeniami od całej wspólnoty odśpiewanymi i wypowiedzianymi solenizantowi, aby wzrastał w dzieleniu się duchowym darem ze wspólnotą i z innymi ludźmi w powołaniu do wspólnego kapłaństwa w Kościele, aby rozszerzał swoje serce na Boga i ludzi oraz poddawał się Duchowi Świętemu.
     Imieninowo-urodzinowa agapa wyrażała szczególną obfitość Bożych darów dla nas, bo skoro nie brakuje ich na stole, to znaczy, że tym bardziej nie zabraknie nam Bożej łaski we wszystkim.
     Od stołu obiadowego przeszliśmy do stołu Eucharystycznego w kościele parafialnym Matki Bożej Różańcowej na Stokach. Była to okazja, aby ofiarować Jubilata i siebie samych wraz z Chrystusem i Kościołem jako ofiarę Bogu miłą i przyjemną, jako narzędzie szerzenia Jego miłości w świecie.
     Po Eucharystii rozważaliśmy kolejny - IV rozdział II części "Gaudium et Spes" pt. "Wspólnota polityczna". Nauczanie Soboru wskazuje, że wspólnota polityczna należy do natury ludzkiej w jej dążeniu do organizowania sobie lepiej życia i jego wszechstronnego zabezpieczenia oraz rozwoju. Dlatego też jest zgodna z odwiecznym planem Stwórcy. Wspólnota polityczna pozwala zabezpieczyć prawa jednostek, zrzeszeń, stowarzyszeń, społeczności czy danego narodu do wolności osobistej, do aktywności społecznej, do wyrażania poglądów, do osobistego i publicznego kultu religijnego, do organizowania się w zespoły i środowiska dla osiągania wspólnych celów. Zabezpiecza prawo do rozwoju kulturalnego, społecznego, gospodarczego i duchowego.
     Celem wspólnoty oraz reprezentujących ją instytucji państwowych i władz publicznych jest działanie na rzecz dobra wspólnego. Rozumie się przez nie sumę tych warunków życia społecznego, dzięki którym jednostki, rodziny i zrzeszenia mogą pełniej i łatwiej osiągać swoją doskonałość. Chociaż Kościół jest rzeczywistością różną i całkowicie autonomiczną od jakiegokolwiek systemu politycznego, partii politycznej, ustroju prawno- politycznego, wspólnoty politycznej, a jego zadaniem jest zabezpieczyć transcendentną godność człowieka i jego powołanie do życia wiecznego, to tworzą go ci sami ludzie, którzy tworzą wspólnotę polityczną.
     Dlatego chrześcijanie mają prawo i obowiązek angażować się w kształtowanie oblicza wspólnoty politycznej przez swój udział w instytucjach, w tworzeniu prawa, w zrzeszaniu się dla wspólnego dobra, w bezpośrednim zaangażowaniu w politykowanie, jeśli ktoś ma taki dar, (dokument nazywa to zajęcie szlachetnym i szczególnie odpowiedzialnym). Nade wszystko przez świadectwo uczciwości i rzetelności w wykonywaniu swoich obowiązków na rzecz państwa (również datków materialnych w postaci podatków na rzecz instytucji bezpieczeństwa, edukacji i pomocy społecznej), przez sumienne służenie dobru wspólnemu, uczestniczenie czynnie w wyborach, szanowanie odmiennych poglądów, w szukaniu w różnorodności sposobu na jedność przy realizowaniu podstawowych interesów tej wspólnoty. Również przez pokazywanie, jak można łączyć dar wolności ze sprawowaniem władzy, a inicjatywę jednostkową z wymogami całego ciała społecznego. Najlepszym sposobem ukazania relacji między Kościołem a wspólnotą polityczną, między życiem chrześcijańskim, które ma też wymiar nadprzyrodzony, a życiem przyrodzonym w świecie jest kierowanie się słowami Chrystusa o szukaniu wpierw Królestwa Bożego we wszystkim (por. Mt 6,33). Jeśli będziemy kierować się prawdą i wolnością w Chrystusie, światło Ewangelii będzie nam rozświetlać również rozwiązywanie spraw ziemskich w duchu Ewangelii, w sposób, który będzie szerzył dobro i sprawiedliwość.
     Po konferencji był czas na dzielenie się refleksjami po niej. Nasze spotkanie zakończyła modlitwa dziękczynienia i uwielbienia Boga za dar solenizanta i jubilata, za dar naszej wspólnoty, za dar tego, pełnego miłości i poruszającego spotkania w Duchu Świętym. Jako że zbliżała się już godzina Apelu Jasnogórskiego, nasze spotkanie zakończył utwór "Maryjo skieruj nas do Syna jak w Kanie Galilejskiej".


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze