.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Msza św. w D.A. "Węzeł" w intencji naszego nawrócenia w okresie Adwentu i wzrastania w miłości Bożej i ludzkiej. Konferencja w oparciu o III rozdział Konstytucji "Gaudium et spes" - "Życie gospodarczo-społeczne"., 29.XI.2014

zdjęcia | powrót do kroniki


     Ogólnym przesłaniem tego rozdziału jest myśl, że człowiek czyni sobie ziemię poddaną również przez zaangażowanie się w sprawy społeczno-gospodarcze. Czyni to według zasady szukania wpierw królestwa Bożego, szukania woli Bożej we wszystkim, szukania chwały Bożej objawionej szczególnie w osobie Jezusa Chrystusa, aby to królestwo przybliżało się do człowieka również przez jego działalność na tym polu (por. Mt 6,33).
     Rozwój gospodarczy oraz instytucjonalno-społeczny sprzyja człowiekowi. Powinien się on weń angażować według swoich zdolności i możliwości, według swojego zawodu i talentu, zawsze przyjmując założenie, że nie sam rozwój jest celem, ale człowiek, którego godność w Bogu jako Jego obrazu jest szanowana i zachowywana. Całą swoją aktywnośćna na polu gospodarczo-społecznym człowiek ma kierować na chwałę Bożą szukając Jego woli we wszystkim również w detalicznych rozwiązaniach dotyczących systemu własności podmiotów gospodarczych (z zachowaniem prawa do prywatnej własności i do osiągania zysków), samej struktury własności, gdzie pracownik może być również współwłaścicielem przedsiębiorstwa w jakiejś części, aż po zrzeszenia pracownicze w związkach zawodowych broniące jego praw.
     Poszukujemy Bożych rozwiązań nawet co do sposobów inwestowania respektujących prawa rynku, ale jednocześnie zachowujących dbałość nie tylko o teraźniejszość, ale i przyszłe pokolenia oraz w dziedzinie mądrej polityki wymiany walut. Określamy uczciwe i sprawiedliwe zasady współpracy międzynarodowej w wymianie gospodarczej, udzielamy pomocy w wyrównywaniu nierówności gospodarczych w ramach jednego kraju czy na arenie międzynarodowej. W ramach szukania królestwa Bożego na ziemi staramy się zapewnić równe szanse wszystkim na znalezienie godnej pracy i godziwie opłacanej, wspomagamy te grupy pracownicze czy społeczne, które z założenia mają trudniejsze warunki rozwoju (np. rolnictwo). Wszędzie są wielkie szanse na bardziej godne życie człowieka ale też i zagrożenia związane z indywidualnym albo zbiorowym (grupowym, warstwowym czy nawet narodowym) egoizmem.


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze