.
Fundacja NJM
Start Idea, działalność Wydarzenia Wspólnota, przyjaciele Formacja duchowa Wydawnictwo Kontakt 
.
.

Wydarzenia - rozwinięcie: Ciebłowice. Czuwanie w wigilię uroczystości Zesłania Ducha Świętego., 8.VI.2014

zdjęcia | powrót do kroniki


     Naszym małym wieczernikiem stał się po raz pierwszy dom w Ciebłowicach. Jednak wielki wpływ na głębię przeżywania wigilii Zesłania Ducha Świętego w tym roku miało to, że czuwanie poprzedziła wspólnotowa Eucharystia odprawiona w duszpasterstwie akademickim "Węzeł" w Łodzi. Wraz ze studentami, pod przewodnictwem duszpasterzy akademickich gorliwie upraszaliśmy nowego zesłania Ducha Świętego dla nas i Kościoła. W czasie dialogowanej homilii dzieliliśmy się świadectwami obecności i działania Ducha Świętego w naszym życiu, a jako jeden z wyrazów Jego prowadzenia nas swoimi drogami tam, "kędy chce" (por. J 3,8) uznaliśmy obecność w tym miejscu i tę właśnie Eucharystyczną ofiarę. Stało się to inspiracją do krótkiego opowiedzenia swojej drogi wiary, gdzie jako uczniowie jezuity, przeżywający wylanie Ducha przez wiele lat w kościele i ośrodku ewangelizacyjnym jezuitów w Łodzi, dziś modlimy się w podziemiach kościoła św. Teresy u księży salezjanów.
     Szczególnie mocnym akcentem Eucharystii było upraszanie darów Ducha modlitwą - "Sekwencją do Ducha Świętego", którą zainicjowaliśmy już po przyjęciu Ciała i Krwi Chrystusa. Ściślej zjednoczeni z Chrystusem poprzez sakrament staraliśmy się włączyć w jego pragnienie, aby "ogień rzucony na ziemię już zapłonął". Również aby Pięćdziesiątnica - ogień Ducha Świętego ogarnęły każdego człowieka i wszystkich ludzi, wspólnoty oraz grupy w Kościele i świecie zaczynając od nas. Powtarzane w śpiewie słowa "Veni Sancte Spiritus", jak refren pieśni przypominały nam o co prosimy i przynaglały do całkowitego otwarcia na Boga na nowo, z nową mocą, do pełnienia Jego woli. Z naszych serc obficie wydobywał się śpiew w Duchu i płynęła modlitwa glosolalii. Owocem wylania na nas "zdrojów wody żywej" stała się radość w Duchu Świętym, która ogarnęła nas wszystkich tak, że jeszcze niemało czasu trwaliśmy w uwielbieniu Boga śpiewem, nawet już po końcowym błogosławieństwie.
     Rozradowani i umocnieni w wierze rozpoczęliśmy nocne czuwanie w Ciebłowicach około 20:00. Na jego krótki program złożyły się: konferencja, spotkanie modlitewne z Panem we wspólnocie ze szczególnym upraszaniem nowego zesłania Ducha Świętego, modlitwa wstawiennicza nad każdym członkiem wspólnoty, a na koniec radosny taniec uwielbienia Boga w Duchu Świętym.
     Przeżyta wcześniej wspólnotowa Eucharystia i nasze stale dokonujące się dzięki łasce Bożej pogłębienie nawrócenia, spowodowały, że to modlitewne czuwanie było mocniejszym i bardziej poruszającym wydarzeniem wiary niż czuwania z poprzednich lat. Nowe miejsce, wolnostojący dom, pozwalało na większą swobodę w modlitwie i ekspresję wyrażania swoich przeżyć wewnętrznych i emocji w wierze, dając większe poczucie wolności oraz ułatwiając otwarcie na Boga przychodzącego w swoim Duchu.
     Ciekawa była także konferencja, która opierała się na słowach z Dziejów Apostolskich o Zesłaniu Ducha Świętego (por. Dz 2) oraz korzystała z myśli zawartych w książce ks. prof. Kudasiewicza - "Odkrywanie Ducha Świętego". Ukazała ona uniwersalne i nieprzemijające znaczenie teologiczne, egzystencjalne i duchowe tego wydarzenia w dziejach Kościoła i świata. Zwróciliśmy uwagę na to, że autor Dziejów Apostolskich - św. Łukasz w swoim opisie Pięćdziesiątnicy wyraźnie nawiązuje do opisu wieży Babel. Paralelizm tych wydarzeń biblijnych ma charakter antytetyczny czyli przeciwstawny. To co było w wieży Babel rozproszeniem ludzkości, pomieszaniem języków, dezintegracją ludzi, którzy o własnych siłach chcieli osiągnąć niebo, w dzień Pięćdziesiątnicy przez pośrednictwo Ducha stało się początkiem ruchu w przeciwną stronę. Ruchu dośrodkowego, ku Bogu, ku zjednoczeniu, ku nowemu zintegrowaniu się i pokonaniu podziałów, ku językowi zrozumiałemu dla wszystkich ludzi - językowi Ducha Świętego.
     To jest nowe i ostateczne zwrócenie się człowieka ku Bogu, dokonujące się pod przewodnictwem Maryi, odgrywającej szczególną rolę w skutecznym uproszeniu daru Ducha Świętego dla Kościoła i świata. Maryja będzie odtąd przewodzić ludziom w drodze ku Bogu, pod kierownictwem Ducha Świętego, którym Ona jest napełniona po brzegi, jest Jego Oblubienicą. Duch Święty teraz sprawia, że każdy może rozpoznać obecność Boga osobiście i spotkać Chrystusa przychodzącego do niego właśnie w mocy Ducha, aby człowieka zbawić. Duch Święty sprawia, że tak jak pierwszy kerygmat Piotra tak i dzisiaj przepowiadanie Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego nie jest ludzką mową, ale zbawczym orędziem Boga skierowanym do ludzi przez ludzi, którzy napełnieni ogniem Ducha i Jego darami nie mówią już od siebie, ale Duch Święty mówi przez nich. Zesłanie Ducha Świętego sprawia, że Chrzest święty dla wszystkich, którzy uwierzyli w Jezusa jest prawdziwą Pięćdziesiątnicą, to znaczy obdarowaniem Duchem Świętym. Ponieważ otrzymujemy go jako dzieci, teraz jako dorośli musimy aktualizować tamto wydarzenie, wchodząc na nowo do wieczernika i prosząc o nowy chrzest w Duchu Świętym, o moc Bożą, o Jego światło, aby nie zginąć w świecie, ale mieć życie w sobie.
     Konferencja zachęciła nas do modlitwy i otworzyła jeszcze bardziej na Ducha Świętego - Ogień miłości, tak że dłuższy czas trwaliśmy w wołaniu - "Przyjdź Duchu Święty, spuść z Niebiosów wzięty światła Twego strumień!". Wołaliśmy "przyjdź do nas ubogich", wciąż pragnących więcej Boga i mnogości darów Ducha. Modlitwa przeniosła nas w inną rzeczywistość - potęgi obecności Ducha Bożego, w wielką światłość Boga, w Jego czystość i świętość. Odczuliśmy nie tylko umysłem i sercem, ale i zmysłami świat duchowy, zostaliśmy przeniknięci w głębi nas samych Bożym Duchem, poruszeni Mocą z wysoka i napełnieni Obecnością. Strumienie "Wody żywej" wezbrały w nas, wylały się na nas jako głęboki pokój, miłość i radość w Duchu Świętym.
     Indywidualna modlitwa "o chrzest w Duchu Świętym" była upraszaniem Jezusa, aby zajął się osobiście każdym z nas i uzdrowił, nakarmił swoim pokarmem tak, jak znękane tłumy głodne i spragnione ukazane w ewangelicznym wydarzeniu (por. Mt 15,29-37). Prośbą, aby Jezus przemienił życie tam, gdzie tego bardzo potrzebujemy. Oddaliśmy się w tej modlitwie w ręce Dobrego Pasterza, który chce dać swoim owieczkom życie w pełni, prowadzić je tam, gdzie są obfite pastwiska i wyborny pokarm (por. Ps 23). Zostaliśmy napełnieni nową nadzieją, nowym entuzjazmem wiary, nowym światłem widzenia życia w Bogu i całego świata w Nim, nowego pokoju, nowej gorliwości w pełnieniu woli Bożej.
     Daliśmy wyraz temu "upojeniu młodym winem" przez okazywanie radości, przez entuzjazm w wielbieniu Boga, przez radość wyrażaną tańcami w Duchu Świętym. Nasze czuwanie zakończyło się około 1:30 w nocy, a do Łodzi wróciliśmy około 3:00.
     Czy można spać w taką noc, kiedy na świat zstępuje Duch miłości, aby nas znowu przywrócić Bogu, aby Jego łaska mogła w nas królować, a życie było kierowane ku Jego chwale?

Świadectwo z przeżytej modlitwy w czasie czuwania dała Ania:

     Modlitwa o wylanie darów Ducha Świętego zawsze mnie przenika do głębi i wewnętrznie porusza. Nie inaczej było tym razem. Mimo wielkich utrapień fizycznych czułam moc działania łaski i nie odczuwałam tak zwanego "zamulenia", jakie pojawiają się w momentach słabości, zwłaszcza nocą.
     Szczególnym pragnieniem, które zostało we mnie wzbudzone podczas modlitwy, było umocnienie w ufności do planu Bożego w moim życiu i poddanie się temu planowi w stawaniu się narzędziem w ręku Boga, aby mocno stać po stronie prawdy i nie lękać się swojej ludzkiej słabości ani względów tego świata. We wszystkim widzieć Boga i wszystko w Nim, tak jak to wyraził św. Ignacy. Duch Święty ma moc sprawić (zostałam w tym utwierdzona), że moje życie stale się będzie odnawiać, a wspólnota braci, którzy się nade mną modlili, jest dana dla mojego wzrostu w wierze.


zdjęcia | powrót do kroniki
.
.
| Start | Idea, działalność | Wydarzenia | Wspólnota, przyjaciele | Formacja duchowa | Wydawnictwo | Kontakt |
.
. .
fundacja ewangelizacja media odnowa miłość sobór wspólnota mocni w wierze największa jest miłość kościół charyzmaty Duch Święty muzyka chrześcijańska liturgia centrum kultury chrześcijańskiej NAJWIĘKSZA JEST MIŁOŚĆ Fundacja Ewangelizacyjno Medialna wspólnota Mocni w wierze